Giải Quyết Tranh Chấp

Dịch vụ tranh tụng, trọng tài và giải quyết tranh chấp là một lĩnh vực kinh doanh quan trọng của ADK Lawyers. ADK Lawyers cung cấp các phương án giải quyết tranh chấp hiệu quả cho khách hàng và đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện và trọng tài tại Việt Nam cho các khách hàng bao gồm nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, các dịch vụ thu hồi nợ chuyên nghiệp và toàn diện do ADK Lawyers cung cấp đều phù hợp với quy định của pháp luật. Các luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đòi nợ và có kỹ năng giao tiếp và thương lượng vượt trội. Trước tiên, chúng tôi tập trung vào các giải pháp thân thiện và thay thế giải pháp để thu các khoản nợ khó đòi và tiết kiệm thời gian và tiền bạc của khách hàng. Trong trường hợp cần tiến hành tố tụng, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên liên quan để giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả tại các cơ quan có thẩm quyền. Bằng cách hiểu đầy đủ giá trị của mối quan hệ của khách hàng và bên nhận nợ, ADK Lawyers đảm bảo tính chuyên nghiệp trong khi tương tác với bên nhận nợ.

Dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp do ADK Lawyers cung cấp trong lĩnh vực này bao gồm:

-   Tranh chấp thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, hợp tác và cả tranh chấp giữa nhà đầu tư và ban quản lý cấp cao của nhà đầu tư hoặc tranh chấp liên quan đến tình huống khẩn cấp xảy ra trong quản lý;

-   Tranh chấp liên quan đến hợp đồng thương mại, nhượng quyền và cho vay;

-   Tranh chấp liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác, bao gồm nhãn hiệu, bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các tranh chấp khác trong lĩnh vực cạnh tranh không lành mạnh;

-   Các tranh chấp phổ biến liên quan đến chất lượng sản phẩm, lao động và những tranh chấp tương tự; và

-    Đánh giá rủi ro, đề xuất các phương án và đại diện cho khách hàng đàm phán hiệu quả các khoản nợ với bên nhận nợ.

Liên hệ

Back to homepage